"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

„NIE dla Niskiej Emisji!” czyli czy wiesz czym oddychasz?

I. Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora:
główny koordynator projektu Paweł Gajowski.

II.  Cel konkursu:
1. Motywowanie uczestników projektu do aktywnej działalności ekologicznej polegającej na uświadamianiu społeczeństwu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów zurbanizowanych,  zagrożenia związanego ze zjawiskiem niskiej emisji, przyczynami powstawania i możliwościami przeciwdziałania.
2. Rozpoznanie źródeł niskiej emisji do atmosfery oraz ich stopień na różnych obszarach Polski
3. Wytypowanie najbardziej aktywnych uczestników.
4. Promowanie dobrych praktyk.

III. Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpocznie się 1 października 2014r. a zakończy się 30 marca 2015r.

IV. Organizacja konkursu:

1. Zasady uczestnictwa:
 Do konkursu zostaną dopuszczone placówki oświatowe każdego szczebla z terenu całego kraju z wyłączeniem przedszkoli, które:
1.1. zarejestrują sie na stronie internetowej projektu,
1.2. nauczyciel reprezentujący ukończy z pozytywnym wynikiem szkolenie e-learningowe,
1.3. nauczyciel wytypuje reprezentatywną grupę 20 uczniów – utworzenie Zespołu Szkolnego. Do 20 - osobowych Zespołów zalecane jest uczestnictwo uczniów powyżej 3 klasy szkoły podstawowej, pozostałe typy szkół nie mają ograniczeń wiekowych.
Ilość miejsc 100 – decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Przebieg konkursu:
Konkurs podzielony jest na następujące etapy:
2.1. Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych według przesłanego scenariusza (20 punktów);
2.2. Kontakt z jednostką straży miejskiej (jeżeli w danej miejscowości występuje). Współpraca ze Strażą Miejską powinna polegać na uzyskaniu informacji na temat problemu występowania Niskiej Emisji w najbliższym otoczeniu i zawarcie sprawozdania z tego w raporcie;
2.3. Przeprowadzenie przesłanej przez Organizatora ankiety w samorządzie lokalnym (100 punktów);
2.4. Przeprowadzenie przesłanej przez Organizatora ankiety wśród mieszkańców na początku sezonu grzewczego (5 punktów/1 sztuka);
2.5. Przeprowadzenie przesłanej przez Organizatora ankiety wśród mieszkańców na końcu sezonu grzewczego (5 punktów/1 sztuka);
2.6. Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych – omówienie wyników ankiet;
2.7. Przedstawienie wyników na stronie projektu (250 punktów).


V. Nagrody i skład komisji konkursowej.
1. Nagrody rzeczowe. Ich wartość uzależniona będzie od ilości przeprowadzonych przez placówkę oświatową ankiet: 30 nagród o wartości 1200 zł , 30 nagród o wartości 900 zł , 40 nagród o wartości 300 zł .
2. Pomoce dydaktyczne. Nagroda dla biorących udział w projekcie nauczycieli.
3. Wycieczka ekologiczna (Centrum Nauki Kopernik) dla trzech Zespołów Szkolnych (trzech placówek oświatowych). Dodatkowo oceniane będzie zaangażowanie i kreatywność danej placówki: np. obszar na jakim przeprowadzono akcję, jakość zebranych Informacji, zaangażowane instytucje publiczne, przeprowadzenie eventów dodatkowych/uzupełniających. Każda taka akcja musi być odpowiednio udokumentowana, tzn. na stronie internetowej  muszą być umieszczone zdjęcia, dokładny opis akcji, referencje (jeżeli takie uda się zdobyć). (aktualizacja 23.02.2015)

4. Skład komisji konkursowej:
4.1. dr Witold Lenart (UW Warszawa),
4.2. mgr Joanna Dorawa (PTH Technika),
4.3. mgr Anna Woźniak (PTH Technika).

5. Nagrody zostaną wysłane kurierem w terminie do 30 dni od daty zakończenia konkursu.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika