"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


Dokumenty

Dokumenty do pobraniaUstawy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1)

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3)

3. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 1997 r. ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich.

4. Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 20 lutego 2004 r. ustanawiająca zasady składania informacji na temat planów i programów wymaganych na mocy dyrektywy Rady 96/62/WE w związku z wartościami dopuszczalnymi dla niektórych substancji zanieczyszc

5. Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiająca kwestionariusz do wykorzystania w rocznym sprawozdaniu w sprawie oceny jakości otaczającego powietrza zgodnie z dyrektywami Rady 96/62/WE i 1999/30/WE oraz zgodnie z dyrekty

6. Decyzja Wykonawcza Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczący

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010 r. o emisjach przemysłowych (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17)

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, str. 8)

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2001, str. 22)

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/33/WE z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005)

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/17/WE z dnia 3 marca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. WE L 74 z 22.03.2003, str. 10)

12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania

13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13)

14. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Strategia tematyczna dotycząca zanieczyszczenia powietrza, Bruksela, 21.9.2005

15. Dokument roboczy służb Komisji do Dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy ustanawiający przewodnik do wykazywania i nieuwzględniania przekroczeń przypisywanych źródłom naturalnym, Bruksela, 15.02.2011

16. Dokument roboczy służb Komisji do dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy ustanawiający przewodnik do wykazywania udziału zanieczyszczeń pochodzących z resuspensji cząstek w następstwie posypywania dróg piask

17. Dokument roboczy służb Komisji do dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy ustanawiający przewodnik do określania lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza pod kątem pyłu PM2,5, Bruksela, 14.01.2011
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika