"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


Niska emisja, a wymogi unijne

Opublikowano: 2014-09-05 Kategoria: Sposoby na niską emisję

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymagało i nadal wymaga przeprowadzenia szeregu prac dostosowujących przepisy prawa do standardów obowiązujących w tej organizacji. W przyjętych standardach emisyjnych, obowiązujących przed i po integracji Polski z Unią Europejską, kierowano się zasadą minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dostosowując odpowiednie ramy czasowe wprowadzenia określonych wymogów. Polska uzyskała okres przejściowy odnoszący się do Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw. Czas przeznaczony na wdrożenie wymagań odnoszących się do istniejących źródeł spalania przedłużono:
- o 8 lat (do 31 grudnia 2015r.), w zakresie emisji SO2, dla elektrowni zawodowych, elektrociepłowni przemysłowych oraz dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych;
- o 2 lata (do 31 grudnia 2017r.), w zakresie emisji NOx, dla wszystkich elektrowni i elektrociepłowni;
- o 10 lat (do 31 grudnia 2017r.), w zakresie emisji pyłu dla ciepłowni komunalnych;
Po tych okresach parametry naszych elektrowni nie mogą odbiegać od ostrych wymagań unijnych, emisja musi być mocno ograniczona. Tymczasem problem emisji zanieczyszczeń najbardziej dostrzegalny jest w branżach, gdzie duża ilość paliwa spala się w stosunkowo niewielkich urządzeniach znajdujących się w obrębie strefy mieszkaniowej miast i osiedli. Do grupy tych urządzeń należy zaliczyć głównie kotłownie w sektorze bytowo-komunalnym i kotłownie o przeznaczeniu przemysłowym wyposażone w kotły o mocy od 2  20 MW.                                             

Wielkość emisji ściśle związana jest nie tylko z ilością spalanego paliwa, czyli efektywnością jego zużycia, ale również z jakością spalania, czyli z całym przebiegiem fizykochemicznych procesów zachodzących w paleniskach kotłowych. Pomimo wprowadzenia ostrych przepisów problem zanieczyszczenia powietrza nie został dotychczas rozwiązany

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika